nl
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Subcategorieƫn
KLACHTENREGLEMENT
Artikel 1; Begripsbepaling
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 1. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede omtrent het gedrag, getoond door directie, medewerk(st)ers dan wel trainers e/o docenten van Medical Support B.V. er uitvoering van door deze uitgevoerde trainingsprogramma’s dan wel andere vormen van beroepseducatie (training, cursus, workshop, leerdag, studieconferentie etc.);
 2. klager: een deelne(e)m(st)er aan een door Medical Support B.V.  uitgevoerde vorm van beroepseducatie, die een klacht ingevolge deze klachtenregeling indient, dan wel de werkgever van deze deelne(e)m(st)er voor zover deze deelname in opdracht van deze werkgever heeft plaatsgevonden.
 3. beklaagde: Medical Support B.V. , tegen wie een klacht is ingediend.
 4. klachtencommissie de commissie zoals bedoeld in art. 2.
Artikel 2; Instelling en taken klachtencommissie
1. Er is een klachtencommissie die de klacht onderzoekt en klager en beklaagde hierover informeert en adviseert.
 
2. De klachtencommissie geeft na onderzoek gevraagd of ongevraagd advies aan klager en beklaagde over:
 1. de (on)gegrondheid van de klacht;
 2. eventueel te nemen maatregelen;
 3. overige te overwegen besluiten.
3. In voorkomende gevallen kan de klachtencommissie voorstellen tot bemiddeling in een geschil tussen klager en beklaagde.

4. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd. 

Artikel 3; Samenstelling klachtencommissie
1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

2. 
De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht voor de behandeling van klachten.

3. 
De klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

4. 
De voorzitter van klachtencommissie verzoekt per klacht twee tijdelijke leden die zullen functioneren als (plaatsvervangend) voorzitter en (plaatsvervangend) secretaris. 

Artikel 4; Zittingsduur
1. 
De voorzitter van de klachtencommissie wordt benoemd voor de duur van het behandelen van de onderhavige klacht.

2. 
De leden van de klachtencommissie zullen per te behandelen klacht aantreden op verzoek van de voorzitter. 

Artikel 5; Indienen van een klacht
1. 
Een klacht wordt schriftelijk aan de Klachtencommissie voorgelegd en dient gericht te worden aan: Medical Support B.V., 6942 HG Didam.

2. 
Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.

3. 
Na ontvangst zal Medical Support B.V.  er zorg voor dragen dat de klacht binnen 8 weken zal worden afgehandeld.

4. 
De klacht dient binnen een jaar na de gewraakte gedraging of beslissing van beklaagde te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie vanwege door haar expliciet te geven redenen anders beslist.

5. 
De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door de secretaris.

6. 
Binnen 14 dagen informeert de klachtencommissie zowel klager als beklaagde over de wijze waarop de klacht in behandeling wordt genomen, indien de commissie van oordeel is dat een nader onderzoek aan haar oordeelsvorming ten grondslag moet liggen.

7. 
Indien klager dan wel beklaagde zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde geeft de klachtencommissie aan in hoeverre deze gemachtigden aanwezig kunnen zijn tijdens de zittingen van de klachtencommissie. 

Artikel 6; Inhoud van de klacht
1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend. Bij mondeling ingediende klachten wordt klager verzocht zijn bezwaren te omschrijven en deze per post dan wel per mail naar de secretaris van de klachtencommissie toe te zenden.

2. 
De klacht bevat ten minste:
 1. de naam en het adres van de klager;
 2. de dagtekening;
 3. een zo feitelijk mogelijke omschrijving van de klacht.
 4. (een verwijzing naar) mogelijke bronnen waaruit de aannemelijkheid van de omschreven klacht kan blijken
3. Indien niet is voldaan aan het gestelde onder a t/m c in het vorige lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken na dagtekening te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan de geformuleerde klachtvereisten, dan kan de klacht door de klachtencommissie niet-ontvankelijk worden verklaard.

4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit gemeld aan de beklaagde, de klager en/of de werkgever van klager voor zover deze cliënt van Medical Support B.V.  is.

5. Alle informatie ten aanzien van de ingediende klacht zal vertrouwelijk behandeld worden. 

Artikel 7; Intrekken van de klacht

1. 
Het staat beklaagde vrij om na het indienen van de klacht met beklaagde in overleg te (blijven) treden om het gerezen probleem waar mogelijk op te lossen.

2. 
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de beklaagde mee onder overlegging van een door klager ondertekende verklaring waaruit deze intrekking blijkt. 

3. 
De Klachtencommissie kan naast intrekking en bemiddeling besluiten een klacht niet verder te behandelen, wanneer wederhoor door de klager gestaakt wordt. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd. 

Artikel 8; Het onderzoek door de klachtencommissie

1. 
De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij nodigt klager en beklaagde uit alle relevant geachte bescheiden aan de klachtencommissie te overleggen.

2. 
De voorzitter bepaalt na de bestudering van de overlegde stukken plaats en tijdstip van de zitting waarin klager en beklaagde tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

3. 
Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.

4. 
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Deze situatie doet zich in ieder geval voor indien en voor zover een klacht is ingediend door of vanuit de organisatie waarin het lid van de klachtencommissie zelf werkzaam is en/of in situaties waarin het betreffende lid van de klachtencommissie zelf actief betrokken is geweest bij de uitvoering van een door Medical Support B.V.  verzorgde vorm van beroepseducatie.

5. 
De klager en de beklaagde worden in beginsel buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt, al dan niet op verzoek van klager en/of beklaagde.

6. 
De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van de klachtencommissie beslist de klachtencommissie met opgaaf van redenen.

7. 
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

8. 
De Klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

9. 
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Dit verslag bevat:
 1. de namen en de functie van de aanwezigen;
 2. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
10.  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Artikel 9; De oordeelsvorming klachtencommissie

1. 
De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren.

2. 
De klachtencommissie geeft binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager en de beklaagde. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager en de beklaagde.

3. 
De klachtencommissie kan haar oordeel gevraagd en ongevraagd laten vergezellen met een advies omtrent eventuele door klager dan wel beklaagde te treffen maatregelen dan wel verdere beslissingen of te vervolgen procedures.

4. 
Alle betrokken partijen zullen het oordeel van de klachtencommissie als bindend accepteren en daarnaar ook als zodanig handelen

Artikel 10; Slotbepalingen
 1. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter en/of overige bevoegde organen.
 2. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
 3. Deze klachtenprocedure is in werking getreden op 1 januari 2020. 
Toelichting op de klachtenprocedure
Klacht (art. 1 onder a):
Het begrip klacht dient in het kader van deze regeling ruim te worden uitgelegd. Hieronder moeten niet alleen worden verstaan alle mogelijke meningsverschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van overeenkomsten, gesloten tussen Medical Support B.V.  en haar cliënten, maar evenzeer eventuele conflicten omtrent de kwaliteit van het uitgevoerde onderwijs, alsmede specifieke vormen van persoonlijke bejegening van cursisten en andere betrokkenen door trainers en docenten van Medical Support B.V. . Bij dit laatste kan ondermeer worden gedacht aan algeheel onbehoorlijk gedrag alsmede vormen van bv. seksuele intimidatie, racisme en andere vormen van discriminatie. Uiteraard laat de klachtenregeling andere vormen van rechtshandhaving onverlet (zie ook art. 10 lid 1), waarbij zowel gedacht kan worden aan het doen van aangifte als er sprake zou zijn van een strafbaar feit, alsmede aan een vordering tot schadeloosstelling en/of ontbinding van de overeenkomst ingeval van aantoonbare wanprestatie dan wel onrechtmatige daad van de zijde van beklaagde.

Klager (art. 1 onder b):
Zowel de individuele deelnemer aan een door Medical Support B.V.  georganiseerde vorm van beroepseducatie als de organisatie die in geval van incompany-training als de formele opdrachtgever fungeert voor het betreffende programma kunnen ingevolge deze klachtenprocedure als klager worden aangemerkt.

Klachttermijnen
Na binnenkomst van een klacht dient de afwikkeling daarvan in beginsel binnen een zo kort mogelijke termijn plaats vinden onder een gelijktijdige garantie van een zo zorgvuldig mogelijke afdoening. Geformuleerde termijnen hebben zowel betrekking op de levensduur van de klacht (niet ouder dan 1 jaar, zie art 5 lid 3), de ontvangstbevestiging (art. 5 lid 4), de planontwikkeling (art. 5 lid 5), het klachtherstel (art. 6 lid 4) en de afdoening (art. 9 lid 4).

Verantwoordelijkheid klager
Het indienen van een klacht ingevolge deze regeling wordt niet als een sinecure beschouwd. Om die reden wordt van klager verwacht dat deze met een zekere onderbouwing en zorgvuldigheid de aandacht van beklaagde en klachtencommissie voor het beklag vraagt. Deze inspanningsverplichting blijkt onder meer uit de minimale vereisten van een als ontvankelijk te verklaren klacht (art.6), de klachtactualiteit (art. 5 lid 3) en de consequenties van onder meer het niet verder meewerken aan het klachtenonderzoek (art. 7 lid 3).


Zorgvuldigheid
Om meerdere redenen is het van belang dat klachten ingevolge deze procedure zo zorgvuldig mogelijk worden afgehandeld. Op de eerste plaats om reden vanwege de klager zelf. Daarnaast vergen echter ook de belangen voor Medical Support B.V.  een afgewogen en correcte aanpak. Om deze reden wordt in de procedure nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de geheimhouding bij zowel de klachtencommissie (art. 2 lid 4 en 8 lid 8) als eventuele bij door deze commissie ingeschakelde deskundigen (artikel 3 lid 3). Ook de mogelijkheid van eventuele belangenverstrengeling wordt ingevolge de regeling van art. 8 lid 4 onderkend.

Afdoening
Bij de beoordeling van de klacht heeft de klachtencommissie meerdere mogelijkheden. Op de eerste plaats heeft zij de mogelijkheid om aan zowel klager als beklaagde gevraagd maar ook ongevraagd adviezen te verstrekken over de verdere afwikkeling van een eventueel gerezen conflict / probleem (art. 9 lid 3). Daarbij staat het de commissie vrij om beide dan wel een van beide partijen te attenderen op de aanwending van andere rechtshandhavingsystemen, indien en voor zover daartoe aanleiding mocht bestaan (art. 10 lid 1).